Камбоджэ, Пачъыхьыгъоу КамбоджэАзием ыкъыблэ-тыгъэкъокIыпIэ лъэныкъо щыIэ къэралыгъу. Къэлэ шъхьаIэр — Пномпень. ЦIыфэу нэбгырэ млн 15-м къехъу щэпсэу. Хэгэгум чIырэу иIэр 181 040 км² . БзэшъхьаIэр — кхмерыбзэ.

Камбоджэм и нып
Камбоджэр картым тетэу

ДЛО-м хахьэ.

Хэгъэгу лIышъхьэрНородом Сиамони.

Къэрал тхьэматэрХун Сен.

ЦIыфхэрЕӀаз

ГеографиеЕӀаз

Азием и къыблэ-тыгъэкъокIыпIэ щыI. Гъунэгъухэр: Лаос, Тайланд, Вьетнам.

ТарихъЕӀаз

ЗэпыщэхэрЕӀаз