Тайланд, Пачъыхьыгъоу ТайландАзием ыкъыблэ-тыгъэкъокIыпIэ лъэныкъо щыIэ къэралыгъу. Къэлэ шъхьаIэр – Бангкок. ЦIыфэу нэбгырэ млн 70-м къехъу щэпсэу. Хэгэгум чIырэу иIэр 514 000 км². БзэшъхьаIэр – тайбзэ.

Тайландым и нып
Тайландыр картым тетэу

ДЛО-м хахьэ.

Хэгъэгу лIышъхьэрМаха Вачиралонгкорн.

Къэрал тхьэматэрПрают Чан-Оча.

ЦIыфхэр Edit

Географие Edit

Азием и къыблэ-тыгъэкъокIыпIэ щыI. Гъунэгъухэр: Лаос, Мьянмэ, Малайзие, Камбоджэ.

Тарихъ Edit

Зэпыщэхэр Edit