Мьянмэ, БирмэАзием ыкъыблэ лъэныкъо щыIэ къэралыгъу. Къэлэ шъхьаIэр — Нейпьидо. ЦIыфэу нэбгырэ млн 55-м къехъу щэпсэу. Хэгэгум чIырэу иIэр 678 500 км². БзэшъхьаIэр — бирмабзэ.

Мьянмэм и нып
Мьянмэр картым тетэу

ДЛО-м хахьэ.

Хэгъэгу лIышъхьэрТейн Сейн.

ЦIыфхэрEdit

ГеографиеEdit

Азием и тыгъэкъокIыпIэ щыI. Гъунэгъухэр: Китай, Индие, Бангладеш, Лаос, Тайланд.

ТарихъEdit

ЗэпыщэхэрEdit