Къалэм и теплъэ

НейпьидоМьянмэм и къэлэшъхьаI, къэралыгъом и анахь къэлэшхомэ ащыщ. Нэбгырэ млн фэдиз дэс.

ГеографиеЕӀаз

ТарихъЕӀаз

2005-рэ гъэм къэралыгъом и дзэпащэмэ къэлэшъхьаIэм и кощыгъор аублагъ (ащ ыпэкIэ къэлэшъхьаIэу щытыгъэр - Янгон).

ЗэпыщэхэрЕӀаз