Меню шъхьаӀыр зэӀух
Малайзием и нып
Малайзиер картым тетэу

Малайзие, Пачъыхьыгъоу МалайзиеАзием и тыгъэкъокIыпIэ-къыблэ лъэныкъом щыIэ къэралыгъу. Къэлэ шъхьаIэр – Куала-Лумпур. ЦIыфэу нэбгырэ млн 30-м къехъу щэпсэу. Хэгэгум чIырэу иIэр 329 758 км². БзэшъхьаIэр – малаибзэ.

ДЛО-м хахьэ.

Хэгъэгу лIышъхьэр – пачъыхьэу Абдул Халим Муадзам Шах.

Къэрал тхьэматэрНаджиб Тун Разак.

ЦIыфхэрЕӀаз

ГеографиеЕӀаз

ТарихъЕӀаз

ЗэпыщэхэрЕӀаз