Малайзие

Малайзие, Пачъыхьыгъоу МалайзиеАзием и тыгъэкъокIыпIэ-къыблэ лъэныкъом щыIэ къэралыгъу. Къэлэ шъхьаIэр – Куала-Лумпур. ЦIыфэу нэбгырэ млн 30-м къехъу щэпсэу. Хэгэгум чIырэу иIэр 329 758 км². БзэшъхьаIэр – малаибзэ.

Малайзием и нып
Малайзиер картым тетэу

ДЛО-м хахьэ.

Хэгъэгу лIышъхьэр – пачъыхьэу Абдул Халим Муадзам Шах.

Къэрал тхьэматэрНаджиб Тун Разак.

ЦIыфхэрEdit

ГеографиеEdit

Океан Шъэфымымрэ, Инд Океанымрэ азфагу ит. Гъунэгъухэр: Тайланд, Сингапур, Индонезие, Бруней.

ТарихъEdit

ЗэпыщэхэрEdit