Сингапур, Республикэу СингапурАзием и тыгъэкъокIыпIэ-къыблэ лъэныкъом щыIэ къэлэ-къэралыгъу. ЦIыфэу нэбгырэ млн 5-м къехъу щэпсэу. Хэгэгум чIырэу иIэр 718 км² . БзэшъхьаIэхэр – китаибзэ, англыбзэ, малаибзэ, тамилыбзэ.

Сингапурым и нып
Сингапурыр картым тетэу

ДЛО-м хахьэ.

Хэгъэгу лIышъхьэрТони Тан.

Къэрал тхьэматэрЛи Сянь Лун.

ЦIыфхэрЕӀаз

ГеографиеЕӀаз

Къэлэ-къэралыгъо цIыкIоу щыт, псым хэт. Океан Шъэфымрэ, Инд Океанымрэ азфагу ит. Гъунэгъухэр: Индонезие, Малайзие.

ТарихъЕӀаз

ЗэпыщэхэрЕӀаз