Индонезие

Индонезие, Республикэу ИндонезиеАзием и тыгъэкъокIыпIэ-къыблэ лъэныкъом щыIэ къэралыгъу. Къэлэ шъхьаIэр - Джакартэ. ЦIыфэу нэбгырэ млн 253-м къехъу щэпсэу. Хэгэгум чIырэу иIэр 1 919 440 км² . БзэшъхьаIэр - индонезиябзэ.

Индонезием и нып
Индонезиер картым тетэу

ДЛО-м хахьэ.

Хэгъэгу лIышъхьэрДжоко Видодо.

Гуадзэр – Юсуф Калла.

ЦIыфхэрEdit

ГеографиеEdit

Океан Шъэфымымрэ, Инд Океанымрэ азфагу ит. Гъунэгъухэр: Сингапур, Малайзие, ТыгъэкъокIыпIэ Тимор, Папуа-ГвинеякI.

ТарихъEdit

Зы лъэхъанэ горэм Нидерландхэм я колониеу щытыгъэ.

ЗэпыщэхэрEdit