Меню шъхьаӀыр зэӀух
Индонезием и нып
Индонезиер картым тетэу

Индонезие, Республикэу ИндонезиеАзием и тыгъэкъокIыпIэ-къыблэ лъэныкъом щыIэ къэралыгъу. Къэлэ шъхьаIэр - Джакартэ. ЦIыфэу нэбгырэ млн 253-м къехъу щэпсэу. Хэгэгум чIырэу иIэр 1 919 440 км² . БзэшъхьаIэр - индонезиябзэ.

ДЛО-м хахьэ.

Хэгъэгу лIышъхьэрДжоко Видодо.

Гуадзэр – Юсуф Калла.

Дэлъхэр

ЦIыфхэрЕӀаз

ГеографиеЕӀаз

ТарихъЕӀаз

Зы лъэхъанэ горэм Нидерландхэм я колониеу щытыгъэ.

ЗэпыщэхэрЕӀаз