Индонезие, Республикэу ИндонезиеАзием и тыгъэкъокIыпIэ-къыблэ лъэныкъом щыIэ къэралыгъу. Къэлэ шъхьаIэр - Джакартэ. ЦIыфэу нэбгырэ млн 253-м къехъу щэпсэу. Хэгэгум чIырэу иIэр 1 904 569 км² . БзэшъхьаIэр - индонезиябзэ.

Индонезием и нып
Индонезиер картым тетэу

ДЛО-м хахьэ.

Хэгъэгу лIышъхьэрДжоко Видодо.

Гуадзэр – Юсуф Калла.

ЦIыфхэр хэӀэзыхь

Географие хэӀэзыхь

Океан Шъэфымымрэ, Инд Океанымрэ азфагу ит. Гъунэгъухэр: Сингапур, Малайзие, ТыгъэкъокIыпIэ Тимор, Папуа-ГвинеякI.

Тарихъ хэӀэзыхь

Зы лъэхъанэ горэм Нидерландхэм я колониеу щытыгъэ.

Зэпыщэхэр хэӀэзыхь