ДжакартэИндонезием и къэлэшъхьаI. Нэбгырэ млн 10 фэдиз дэс. Къэлэ тхьаматэр - Басуки Пурнама.

ТарихъЕӀаз

1942-рэ илъэсым нэс "Батавие"-кIэ еджэщтыгъэх.