Бруней

Бруней, Бруней ДаруссаламАзием ыкъыблэ-тыгъэкъокIыпIэ лъэныкъо щыIэ къэралыгъу. Къэлэ шъхьаIэр - Бандар-Сери-Бегаван. ЦIыфэу нэбгырэ мин 400-м къехъу щэпсэу. Хэгэгум чIырэу иIэр 5 765 км² . БзэшъхьаIэр - малаибзэ.

Брунеим и нып
Брунеир картым тетэу

ДЛО-м хахьэ.

Хэгъэгу лIышъхьэр – султIанэу Хассанал Болкиах.

ЦIыфхэрEdit

ГеографиеEdit

Азием и къыблэ-тыгъэкъокIыпIэ щыI. Гъунэгъу закъор: Малайзие.

ТарихъEdit

ЗэпыщэхэрEdit