Непалым и нып
Непалыр картым тетэу

Непал, Республикэу НепалАзием ыкъыблэ лъэныкъо щыIэ къэралыгъу. Къэлэ шъхьаIэр – Катманду. ЦIыфэу нэбгырэ млн 30-м къехъу щэпсэу. Хэгэгум чIырэу иIэр 140 800 км² . БзэшъхьаIэр – непали.

ДЛО-м хахьэ.

Хэгъэгу лIышъхьэрБидхья Деви Бхандари.

Къэрал тхьэматэрКхадга Прасад Шарма Оли.

ЦIыфхэрЕӀаз

ГеографиеЕӀаз

Азием и тыгъэкъокIыпIэ щыI. Гъунэгъухэр: Китаимрэ, Индиемрэ азфагу ит.

ТарихъЕӀаз

ЗэпыщэхэрЕӀаз