ПекинКитаим и къэлэшъхьаI, дунаем тет къалэмэ анахь инышхомэ ащыщ, агломерациешхоу мэхъу. Нэбгырэ млн 21-м къехъу щэпсэу.

Къалэм и теплъэхэр

Къэлэ тхьаматэр – Го Цзиньлун