Кыргызстан

Кыргызстан, Кыргыз РеспубликАзием ит къэралыгъу. Къэлэ шъхьаIэр – Бишкек. ЦIыфэу нэбгырэ млн 6-м къехъу щэпсэу. Хэгэгум чIырэу иIэр 198 500 км². БзэшъхьаIэхэр – кыргызыбзэрэ, урысыбзэрэ.

Кыргызстаным и нып
Кыргызстаныр картым тетэу

ДЛО-м хахьэ.

Хэгъэгу лIышъхьэрАлмазбек Атамбаев.

Къэрал тхьэматэрТемир Сариев.

ЦIыфхэрEdit

ГеографиеEdit

Азием ыку ит. Гъунэгъухэр: Таджикистан, Казахстан, Узбекистан, Китай.

ТарихъEdit

1991-рэ илъэсым нэс Совет Союзым хахьэщтыгъэ.

ЗэпыщэхэрEdit