Меню шъхьаӀыр зэӀух
Ираным и нып
Ираным картым тетэу

Иран, Ислъам Республикэу ИранАзием ит къэралыгъу. Къэлэ шъхьаIэр – Тегеран. ЦIыфэу нэбгырэ млн 77-м къехъу щэпсэу. Хэгэгум чIырэу иIэр 1 648 195 км². БзэшъхьаIэр – персыбзэ; ащ нэмыкIэу регионыбзэхэр иIэх.

ДЛО-м хахьэ.

Хэгъэгъу шъхьатетыр – рахьбарэу Али Хаменеи.

Хэгъэгу лIышъхьэрХьасан Рухани.

ЦIыфхэрЕӀаз

ГеографиеЕӀаз

ТарихъЕӀаз

ЗэпыщэхэрЕӀаз