Иран, Ислъам Республикэу ИранАзием ит къэралыгъу. Къэлэ шъхьаIэр – Тегеран. ЦIыфэу нэбгырэ млн 77-м къехъу щэпсэу. Хэгэгум чIырэу иIэр 1 648 195 км². БзэшъхьаIэр – персыбзэ; ащ нэмыкIэу регионыбзэхэр иIэх.

Ираным и нып
Ираным картым тетэу

ДЛО-м хахьэ.

Хэгъэгъу шъхьатетыр – рахьбарэу Али Хаменеи.

Хэгъэгу лIышъхьэрХьасан Рухани.

ЦIыфхэрEdit

ГеографиеEdit

Азием и тыгъэкъохьэпIэ лъэныкъом щыI. Тыркуер, Туркменистаныр, Иракыр, Афганистаныр, Пакистаныр, Азербайджаныр игъунэгъух. Перс Псыдахьэмрэ, Къаспий Хымрэ аIушъо тет.

ТарихъEdit

ЗэпыщэхэрEdit