Бахрейн

Бахрейн, Пачъыхьыгъоу БахрейнАзием ит къэралыгъу. Къэлэ шъхьаIэр - Манама. ЦIыфэу нэбгырэ млн къехъу щэпсэу. Хэгэгум чIырэу иIэр 765 км². БзэшъхьаIэр - арапыбз.

Бахрейным и нып
Бахрейныр картым тетхэу

Арап къэралмэ анахь баймэ ащыщ. Нефтыр лъэшдэдэу къыкIещы.

ДЛО-м хахьэ.

Хэгъэгу лIышъхьэрХамед бен Исса аль-Халифа.

Хэгъэгу тхьаматэрХалифа бен Салман аль-Халифа.

ЦIыфхэрEdit

ГеографиеEdit

Азием и тыгъэкъохьэпIэ лъэныкъом щыI. Сауд Арабиер игъунэгъу. Перс ПсыдахьэмкIэ къэухъурэигъ.

ТарихъEdit

ЗэпыщэхэрEdit