Сауд Арабие, Пачъыхьыгъоу Сауд Арабиер, СаудиеАзием ит къэралыгъу. Къэлэ шъхьаIэр – Рияд. ЦIыфэу нэбгырэ млн 30-м къехъу щэпсэу. Хэгэгум чIырэу иIэр 2 149 690 км². БзэшъхьаIэр – арапыбз. Сауд Арабиер арап къэралыгъомэ ащыщмэ анахь хэгъэгу игъэкIотыкIыгъэмэ ащыщ, экономикэри, политикэри къапштэхэмэ.

Сауд Арабием и нып
Сауд Арабиер картым тетэу

Хэгъэгу лIышъхьэр – пачъыхьэу Салман бин Абдулазиз.

ЦIыфхэр

хэӀэзыхь

Географие

хэӀэзыхь

Азием и тыгъэкъохьэпIэ лъэныкъом щыI. Игъунэгъухэр: Исраил, Иордание, Ирак, Сирие, Йемен, Оман, Араб Эмират Зэхэтхэр, Катар, Бахрейн, Кувейт. Перс Псыдахьэмрэ, Хыплъыжьымрэ аIушъомэ атет.

Гъэ къэс быслъымэн пчъагъэ макIо, сыда пIомэ Меккэрэ, Мединэрэ ащ щыIэхэшъ.

Тарихъ

хэӀэзыхь

Зэпыщэхэр

хэӀэзыхь