Кувейт

Кувейт, Къэралыгъоу КувейтАзием ит къэралыгъу. Къэлэ шъхьаIэр - Эль-Кувейт. ЦIыфэу нэбгырэ млн къехъу щэпсэу. Хэгэгум чIырэу иIэр 17 820 км². БзэшъхьаIэр – арапыбз.

Кувейтым и нып
Кувейтыр картым тетэу
Кувейтыр и регионым къыщыгъэлъэгъуагъ

ДЛО-м хахьэ.

Хэгъэгу лIышъхьэрСабах я-6 аль-Ахьмэд аль-Сабир Аль-Сабах.

Хэгъэгу тхьаматэрДжабер Мубарак аль-Ахмад аль-Сабах.

ЦIыфхэрEdit

ГеографиеEdit

Азием и тыгъэкъохьэпIэ лъэныкъом щыI. Сауд Арабиерэ, Иракрэ игъунэгъух. Перс Псыдахьэм ыIушъо тет.

ТарихъEdit

1961-рэ илъэсым шъхьафитэу хъугъэ. Ащ ыпэкIэ Британием и колониеу щытыгъэ.

ЗэпыщэхэрEdit