Кувейт

Кувейт, Къэралыгъоу КувейтАзием ит къэралыгъу. Къэлэ шъхьаӀэр - Эль-Кувейт. ЦӀыфэу нэбгырэ млн къехъу щэпсэу. Хэгэгум чӀырэу иӀэр 17 820 км². БзэшъхьаӀэр – арапыбз.

Кувейтым и нып
Кувейтыр картым тетэу
Кувейтыр и регионым къыщыгъэлъэгъуагъ

ДЛО-м хахьэ.

Хэгъэгу лӀышъхьэрСабах я-6 аль-Ахьмэд аль-Сабир Аль-Сабах.

Хэгъэгу тхьаматэрДжабер Мубарак аль-Ахмад аль-Сабах.

ЦӀыфхэрEdit

ГеографиеEdit

Азием и тыгъэкъохьэпӀэ лъэныкъом щыӀ. Сауд Арабиерэ, Иракрэ игъунэгъух.

Перс Псыдахьэм ыӀушъо тет.

ТарихъEdit

1961-рэ илъэсым шъхьафитэу хъугъэ. Ащ ыпэкӀэ Британием и колониеу щытыгъэ.

ЗэпыщэхэрEdit