Катар, Къэралыгъоу КатарАзием ит къэралыгъу. Къэлэ шъхьаIэр – Доха. ЦIыфэу нэбгырэ млн 2-м къехъу щэпсэу. Хэгэгум чIырэу иIэр 11 586 км². БзэшъхьаIэр – арапыбз.

Катарым и нып
Катарыр картым тетэу

ДЛО-м хахьэ.

Хэгъэгу лIышъхьэр – эмирэу Тамим бин Хамад аль Тани.

Хэгъэгу тхьаматэрАбдулла бин Нассер бин Халифа аль Тани.

ЦIыфхэрEdit

ГеографиеEdit

Азием и тыгъэкъохьэпIэ лъэныкъом щыI. Сауд Арабиер игъунэгъу. Перс Псыдахьэм ыIушъо тет.

ТарихъEdit

ЗэпыщэхэрEdit