Йемен, Йемен РеспубликАзием ит къэралыгъу. Къэлэ шъхьаIэр – Сана. ЦIыфэу нэбгырэ млн 26-м къехъу щэпсэу. Хэгэгум чIырэу иIэр 528 076 км². БзэшъхьаIэр – арапыбз. Йеменыр арап къэралыгъомэ ащыщмэ анахь хэгъэгу тхьамыкIэмэ ащыщ, экономикэри, политикэри къапштэхэмэ.

Йеменым и нып
Йеменыр картым тетэу

ДЛО-м хахьэ.

Хэгъэгу лIышъхьэрАбд Раббух Мансур Хади.

Хэгъэгу тхьаматэрХалед Бахах.

ЦIыфхэрEdit

ГеографиеEdit

Азием и тыгъэкъохьэпIэ лъэныкъом щыI. Сауд Арабиерэ, Оманрэ игъунэгъух. Перс Псыдахьэм ыIушъо тет.

ТарихъEdit

Илъэс заулэ хъугъэу къэралыгъокIоцI зао щэкIо.

ЗэпыщэхэрEdit