Оман, Султанатэу ОманАзием ит къэралыгъу. Къэлэ шъхьаIэр – Мускат. ЦIыфэу нэбгырэ млн 3-м къехъу щэпсэу. Хэгэгум чIырэу иIэр 309 501 км². БзэшъхьаIэр – арапыбз.

Оманым и нып
Оманыр картым тетэу

ДЛО-м хахьэ.

Хэгъэгу лIышъхьэр – султанэу Кабоос бин Саид аль Саид.

Хэгъэгу тхьаматэрФахд бин Махьмуд.

ЦIыфхэр

хэӀэзыхь

Географие

хэӀэзыхь

Азием и тыгъэкъохьэпIэ лъэныкъом щыI. Сауд Арабиер, Йеменыр, Араб Эмират Зэхэтхэр игъунэгъух. Перс Псыдахьэмрэ, Инд Океанымрэ аIушъомэ атет.

Тарихъ

хэӀэзыхь

Зэпыщэхэр

хэӀэзыхь