Араб Эмират Зэхэтхэр

Араб Эмират Зэхэтхэр, АЭЗАзием ит къэралыгъу. Къэлэ шъхьаIэр - Абу-Даби. ЦIыфэу нэбгырэ млн 5-м къехъу щэпсэу. Хэгэгум чIырэу иIэр 82 880 км². БзэшъхьаIэр - арапыбз.

АЭЗ-м я нып
АЭЗ-р картым тетхэу

ДЛО-м хахьэ.

Хэгъэгу лIышъхьэрХьалифа бин Зайед.

Хэгъэгу тхьаматэрМухьамэд бин Рашид аль Мактум.

ЦIыфхэрEdit

ГеографиеEdit

Азием и тыгъэкъохьэпIэ лъэныкъом щыI. Сауд Арабиер, Оманыр игъунэгъух. Перс Псыдахьэмрэ, Океанымрэ аIушъомэ атет.

ТарихъEdit

ЗэпыщэхэрEdit