Иордание, Хашимит Пачъыхьыгъоу ИорданиеАзием ит къэралыгъу. Къэлэ шъхьаIэр Амман. ЦIыфэу нэбгырэ млн 8-м къехъу щэпсэу. Хэгэгум чIырэу иIэр 89 342 км². БзэшъхьаIэр – арапыбз. Иорданиер арап къэралыгъомэ ащыщмэ анахь хэгъэгу игъэкIотыкIыгъэмэ ащыщ, экономикэр къапштэмэ.

Иорданием и нып
Иорданиер картым тетэу
ДунаемкIэ туристмэ зэлъашIэрэ Уади Рум къушъхь, Иордание

Хэгъэгу лIышъхьэр – пачъыхьэу Абдулла я-2-рэр.

Къэралыгъо тхьаматэрАбдулла Энсур.

ЦIыфхэрЕӀаз

Нахьыбэу арапых щыпсэурэр. Адыгэ ыкIи ермэл бэкIае щэпсэу, шъэнэ (процент) зырыз фэдиз къэралыгъо пстэумкIэ. НэмыкIэу къапIомэ мин 50-100 фэдиз.

ГеографиеЕӀаз

Азием и тыгъэкъохьэпIэ лъэныкъом щыI. Исраилыр, Палестинэр, Сауд Арабиер, Иракыр, Сириер игъунэгъух.

ТарихъЕӀаз

Иорданием ис адыгэхэрЕӀаз

Адыгэ шIушIэ хаси щызэхэщагъ, адыгэ еджапIи дэт. Адыгэ мин тIокIищ фэдиз ахэс.

ЗэпыщэхэрЕӀаз