Иордание, Хашимит Пачъыхьыгъоу ИорданиеАзием ит къэралыгъу. Къэлэ шъхьаIэр Амман. ЦIыфэу нэбгырэ млн 8-м къехъу щэпсэу. Хэгэгум чIырэу иIэр 89 342 км². БзэшъхьаIэр – арапыбз. Иорданиер арап къэралыгъомэ ащыщмэ анахь хэгъэгу игъэкIотыкIыгъэмэ ащыщ, экономикэр къапштэмэ.

Иордан не гу нэбгырэ шзодием и нып
Иорданиер картым т етэуз ю.
ДунаемкIэ туристмэ зэлъашIэрэ Уади Рум къушъхь, Иордание

Хэгъэгу лIышъхьэр – пачъыхьэу Абдулла я-2-рэр.

Къэралыгъо тхьаматэрАбдулла Энсур.

ЦIыфхэр

хэӀэзыхь

Нахьыбэу арапых щыпсэурэр. Адыгэ ыкIи ермэл бэкIае щэпсэу, шъэнэ (процент) зырыз фэдиз къэралыгъо пстэумкIэ. НэмыкIэу къапIомэ мин 50-100 фэдиз.

Географие

хэӀэзыхь

Азием и тыгъэкъохьэпIэ лъэныкъом щыI. Исраилыр, Палестинэр, Сауд Арабиер, Иракыр, Сириер игъунэгъух.

Тарихъ

хэӀэзыхь

Иорданием ис адыгэхэр

хэӀэзыхь

Адыгэ шIушIэ хаси щызэхэщагъ, адыгэ еджапIи дэт. Адыгэ мин тIокIищ фэдиз ахэс.

Зэпыщэхэр

хэӀэзыхь