Сирие, Сурие, е Шамарап хэгъэгумэ ащыщ. Тыркуем, Иракым, Иорданием, нэмык1хэми гъунэгъу фэхъоу щыт.

Сирие (Шам), Дамаск
Сириер картым тетэу

Къэлэ шъхьаIэр — Дамаск. Сириэм ичIышъолъырхэр Чъыгугурыт Хым пэIулъэшъуагъэх,

ЦIыфэу щыпсэурэм инахьыбэр арапых, адыгэхэри, тыркухэри, курдхэри, ермэлхэри исых. Адыгэу исыр нэбгырэ мин тIокIиплI (88 000) фэдиз мэхъу. Сирием ис адыгэхэм лъэрыхьхэу, дзэпащэхэу, лIыхъужъхэу ахэтыр макIэп. Адыгэ Хасэ щыряI (Шам дэт Адыгэ Хасэр).[1]

ЛинкхэрEdit

  1. Лащ Адыл Абдусэлам, Сиадыгабзэ, 111.