Адыгэ лъэпкъым инып

Адыгэхэр (зэрэзэджэжьхэрэр), е черкесхэр (зэряджэхэрэр), шэрджэсхэр - Къаукасым ис лъэпкъ. Ижъ-ижъыжь зэманым щегъэжьагъэу лIакъопчъагъэкIэ гощыгъагъэ (ычъ. еплъ), ау джыдэдэм нахьыбэмкIэ зэрэзэтырафырэр бзэ зэблэгъыныгъэр ары - къушъхьэчIэс адыгэхэмрэ (къэбэртаехэмрэ, бэслъыныехэмрэКБР, КЧР), кIахэ адыгэхэр (адрэ пстэур - Адыгэ Республикэр).

Ащ нэмыкIэу, мэхьанэшхо иIэу, Тыркуем, Сирием, Йорданием зэгъусэу минишъэ пчъагъэ ащэпсэух (млн заулэ аIо зымэ).

Дэлъхэр

ПчъагъэрЕӀаз

ТарихъЕӀаз

Ижъ адыгэ лъэпкъхэрЕӀаз

Адыгэ хабзэЕӀаз

ГъэшIэгъонЕӀаз

Адыгэ лIакъомэ ащыщэу джыдэдэм пчъагъэкIэ къэбэртаехэр анахьбэдэдэх - КБР закъом мин 500 нахьыбэ щэпсэу.

АдыгабзeЕӀаз

Адыгэ шъуашэЕӀаз

ДинЕӀаз

НэмыкIЕӀаз