Адыгэй

(Адыгэ Республик-м къикӀыгъ)

Адыгэ Республикэ
Республика Адыгея

Flag of Adygea.svg Coat of Arms of Adygea.png
Адыгэ Нып Адыгэим и тэмыгъэ
[[File:Map of Russia - Template:Type subject RU%20of%20Map of Russia - Adygea.svgTemplate:Type subject RU (2008-03).svg|350px|Республикэ Адыгэ на карте России]]
Къэрал уэрэд: «Адыгэим и къэрал орэдыр»
Къалэ нэхьышъхьэр Мыекъуапэ
И инагъыр

- Псори
- % псым иубыдыр

80-нэ

7 600 км²
5,7

Джылэр

- Псори
- Джылэм и Ӏувагъыр

74-нэ

443 043[1] цӀыху (2010)
58,3 цӀыху/км²

ВРП

- Зэхэту, иджырей уасэхэмкӀэ
- ЦӀыхум техуэр

76-нэ

29,1 млрд. руб. (2007)
66 мин руб.

Федерал куейхэр Ипшъэ
Эконом куейхэр Ишъхъэрэ Къаукъаз
Нэхъышъхьэбзэр адыгабзэ, урысыбзэ
Президент КъумпӀыл Мурат
Правительствэм и Тхьэматэ КъумпIыл Мурат
Хабзэр къыдэзгъэкӀ тхьэматэр Иванов, Анатолий Джэрджэ и къо
УФ-м и къэралым и кодыр 01
Зэманыгъуэр UTC {{{FSUTC}}}

Адыгэ Республик (урысыбзэгьэРеспублика Адыгея), АдыгейУрысые Федерацием хэтэу республик, Къыблэ Шъолъыр Округым хахьэ.

Краснодар краимкIэ къэухъурэигъэ.

Республикэм икъэлэ шъхьаIэр къалэу Мыекъуапэ. Мыщ нэбгырэ минишъэрэ тIокIищрэ пшIыкIуйрэм ехъу щэпсэу.

Адыгеим республикэ статусыр минрэ шъибгъурэ тIокIиплIрэ пшIыкIузрэ илъэсым иIэ хъугъэ. ЛIышъхьэрэ къэралхасэрэ хадзыгъ. Джы Адыгеим нып, гимн, тамыгъэ иIэх. Гъэтхапэм ипшIым минрэ шъибгъурэ тIокIиплIрэ пшIыкIутфрэ илъэсым Конституциер аштагъ. Адыгэир цIыф лъэпкъыбэ зыщыпсэурэ республик. Мыщ зэгурыIохэу урысхэр, адыгэхэр, ермэлхэр, нэгъоихэр, курдхэр, урымхэр, чэчэнхэр ыкIи нэмыкIхэр щэпсэух.

ГеографиеEdit

 
Адыгэ Республикэм ичIыгъурышъо

ПсыхэрEdit

КъушъхьэхэрEdit

ТарихъырEdit

Адыгеим республикэ статусыр минрэ шъибгъурэ тІокІиплІрэ пшІы-кІузрэ илъэсым иІэ хъугъэ. Гъэтхапэм ипшIым минрэ шъибгъурэ тІокІиплІрэ пшІыкІутфрэ илъэсым Конституциер аштагъ.

Административ зэхэтыкIEdit

Адыгэ Республикэм и президентхэрEdit

КултурэрEdit

ТхэкIо ыкIи усакIо цIэрыIохэрEdit

СурэтышI цIэрыIохэрEdit

ЗэпыщэхэрEdit

  1. Росстат-ым къызэрилъытэмкӀэ