Мыекъуапэ (урысыбзэгьэМайкоп, тыркубзэкIэMaykop) — Адыгэ Республикэм и къэлэ шъхьаI. Къалэу Мыекъуапэр псыхъоу Шъхьэгуащэ иджабгъукIэ щыс. 2014-рэ илъэсымкIэ цIыф нэбгырэ мин 150-м фэдиз дэс. Къэлэ тхьаматэр – Наролин Александр Владимир ыкъор (2013-рэ илъэсым тхьаматэу хадзыгъ).

Мыекъуапэм и нып

Къалэм ыцIэрЕӀаз

Къалэм ыцIэр къызтекIыгъэр "Мыекъуапэ" аIоу ащ дэжьым мэз цIыкIу щытыгъ. Къалэм ыцІэ «мыІэрысэ кІэим ис чыл» пIоу зэбдзэкIын плъэкIыщт.

ТарихъЕӀаз

Тарихъым къызэришIэжьырэмкIэ "Мыекъуапэр" 1825-рэ илъэсым апэу ягугъу ашIыгъ (тхыгъэу). Ар урыс документхэм къахэкIыгъ. Къалэр жъоныгъуакІэм итІокІырэ тфырэм 1857 (минрэ шъийрэ шъэныкъорэ блырэ) илъэсым агъэпсыгъ.

ЭкономикэрЕӀаз

Совет зэманым щегъэжьагъэу Мыекъуапэ завод бэлахьхэр дэтых.

НэмыкIЕӀаз

  • Мыекъопэ културэ - дунаемкIэ щызэлъашIэрэ археолог култур.