Урымхэр – дунаим тет цIыф лъэпкъ жъыдэдэмэ ащыщ, урымыбзэр аIулъ, джырэ Урымыемрэ, Кипрэмрэ ялъэпкъ шъхьаI. ТарихъымкIэ, културэмкIэ мэхьанэшхо зиIэгъэ лъэпкъмэ ащыщыгъ.

БзэрЕӀаз

ТарихъЕӀаз

КултурэЕӀаз