Урымые (Ελλάδα / Ελλάς), е Урым Республик (Ελληνική Δημοκρατία) — Еуропэм хэт къэралыгъу. Къэлэ шъхьаIэр — Афинэхэр. ЦIыфэу нэбгырэ млн 10-м къехъу щэпсэу: нахьыбэмкIэ урымхэр. Хэгэгум чIырэу иIэр 131 957 км² (дунаемкIэ я-97). БзэшъхьаIэр — урымыбз.

Урымыем и нып

ДЛО-м ыкIи ЕЗ-м ахахьэ.

Хэгъэгу лIышъхьэрКатерина Сакелларопулу.

Къэралыгъо тхьаматэрКириакос Мицотакис.

Географие

хэӀэзыхь

Еуропэм ычIэгъ ит, Балканхэм атет. Албаниер, Тыркуер, Македониер, Булгариер пэгъунэгъух.

Къэралыгъо щытыкIэр

хэӀэзыхь

Унитар хасэ (парламент) республикэу щыт Урымыер.

Ахъщэу агъэфедэрэр — еуро.

Тарихъ

хэӀэзыхь

Зэпыщэхэр

хэӀэзыхь