Урымые

Η Ελλάδα γνωστή και ως Ελλάς, επίσημα Ελληνική Δημοκρατία рымы,УрымЕуропэм хэт къэралыгъу. Къэлэ шъхьаIэр — Афинэхэр. ЦIыфэу нэбгырэ млн 10-м къехъу щэпсэу: нахьыбэмкIэ урымхэр. Хэгэгум чIырэу иIэр 131 957 км² (дунаемкIэ я-97). БзэшъхьаIэр — урымыбз.

Урымыем и нып

ДЛО-м ыкIи ЕЗ-м ахахьэ.

Хэгъэгу лIышъхьэрПрокопис Павлопулос.

Къэралыгъо тхьаматэрАлексис Ципрас.

ГеографиеEdit

Еуропэм ычIэгъ ит, Балканхэм атет. Албаниер, Тыркуер, Македониер, Булгариер пэгъунэгъух.

Къэралыгъо щытыкIэрEdit

Унитар хасэ (парламент) республикэу щыт Урымыер.

Ахъщэу агъэфедэрэр — еуро.

ТарихъEdit

ЗэпыщэхэрEdit