Хасэ, е Парламент – къэралыгъо, къэралыгъо зэхэт, лъэпкъ, чылэгъо, е нэмыкI Iофхэр зезфэрэ цIыф куп. НахьыбэмкIэ хасэм и хэлэжьакIохэр – хэдзынхэм апхрыкIхэрэр ары.

Британиешхом и Хасэ
Финландым и Хасэ
Адыгэ Республикэм и Тамыгъэ

ГущыIэм фаIо

хэӀэзыхь