Финланд

Финланд, е Республикэу ФинландЕуропэм хэт къэрал. Къэлэ шъхьаIэр – Хелсинки. ЦIыфэу нэбгырэ млн 5.5-м къехъу щэпсэу. Хэгэгум чIырэу иIэр 338 448 км² (дунаемкIэ я-64). БзэшъхьаIэр – финыбзэмрэ, шведыбзэмрэ.

Финланд инып
Coat of arms of Finland.svg
Koli National Park in Northern Karelia.jpg
Финландыр Еуропэм икартым тетэу

Я-19 ыкIи я-20 лIэшIэгъухэм Урысыем хахьэщтыгъэ.

ДЛО-м ыкIи Еуро Зэкъотыныгъэм ахахьэ.

Хэгъэгу лIышъхьэрСаули Ниинисто.

Къэрал тхьаматэрЮха Сипила.

ГеографиеEdit

Еуропэм ышъхьэ ит. Балтик Хым ыIушъо тет. Швециер, Урысыер, Норвегиер игъунэгъух. ХымкIэ Эстонием пэчыжьэп.

Къэрал щытыкIэрEdit

Ахъщэу агъэфедэрэр – еуро.

ЗэпыщэхэрEdit

  Wikimedia Commons has media related to: Finland