Шуецие, е Королыгъоу ШуециеЕуропэм хэт къэрал. Къэлэ шъхьаIэр – Стокгольм. ЦIыфэу нэбгырэ млн 10-м фэдиз щэпсэу (дунаемкIэ я-89). Хэгэгум чIырэу иIэр 450 295 км² (дунаемкIэ я-57). БзэшъхьаIэр – шведыбз.

Шуецием инып
Шуециер Еуропэм икартым тетэу

ДЛО-м ыкIи Еуро Зэкъотыныгъэм ахахьэ.

Хэгъэгу лIышъхьэр – Шуецием и Королэу Карл Густаф я-XVI.

Къэрал тхьаматэрУльф Кристерссон

Географие

хэӀэзыхь

Еуропэм ышъхьэ ит. Темыр Хым ыIушъо тет. Норвегиер, Финландыр игъунэгъух.

Къэрал щытыкIэр

хэӀэзыхь

Ахъщэу агъэфедэрэр – швед кронэ.

Зэпыщэхэр

хэӀэзыхь