Еуро Зэкъотыныгъэ

Еуро Зэкъотыныгъэ, ЕЗЕуропэм хэт къэралмэ я организацие (28 хахьэ). ДунаемкIэ мэхьанэшхо зиIэ организациемэ ащыщ.

ЕЗ-м инып
ЕЗ-р картым тетэу
European Commission

Къэлэ шъхьаIэр — Брюссел.