Меню шъхьаӀыр зэӀух
Булгарием и нып
Булгариер Еуропэм и картым къыщыгъэлъэгъуагъ

Булгарие, е Республикэу БулгариеЕуропэм хэт къэралыгъу. Къэлэ шъхьаIэр - Софие. ЦIыфэу нэбгырэ млн 7-м къехъу щэпсэу: нахьыбэмкIэ булгархэр, ау тырку бэкIаи дэс (и зы 10-нэ фэдиз). Хэгэгум чIырэу иIэр 110 994 км² (дунаемкIэ я-105). БзэшъхьаIэр - булгарыбз.

ДЛО-м ыкIи ЕЗ-м ахахьэ.

Хэгъэгу лIышъхьэрРосен Плевнелиев.

Къэралыгъо тхьаматэрБойко Борисов.

ГеографиеЕӀаз

Къэралыгъо щытыкIэрЕӀаз

Унитар хасэ (парламент) республикэу щыт Булгариер.

Ахъщэу агъэфедэрэр - булгар лев.

ТарихъЕӀаз

ЗэпыщэхэрЕӀаз