Меню шъхьаӀыр зэӀух
Сербием и нып
Сербиер Еуропэм и картым къыщыгъэлъэгъуагъ

СербиеЕуропэм хэт къэралыгъу. Къэлэ шъхьаIэр – Белград. ЦIыфэу нэбгырэ млн 7-м къехъу щэпсэу. Хэгэгум чIырэу иIэр 88 361 км² (дунаемкIэ я-113). БзэшъхьаIэр – сербыбз. Регионыбзэ горэхэри иIэх.

ДЛО-м хахьэ. ЕЗ-м хэхьанэу унашъо щыт (ЕЗ-м и кандидат).

Хэгъэгу лIышъхьэрТомислав Николич.

Къэралыгъо тхьаматэрАлександр Вучич.

ГеографиеЕӀаз

Къэралыгъо щытыкIэрЕӀаз

Унитар республикэу щыт Сербиер.

Ахъщэу агъэфедэрэр – серб динар.

ТарихъЕӀаз

1990-рэ илъэсхэм сербхэмрэ, албанхэмрэ зао зырашIыхьэм, адыгэу исыгъэхэр бэхэр къикIыжьыгъагъэх.

ЗэпыщэхэрЕӀаз