Сербие

СербиеЕуропэм хэт къэралыгъу. Къэлэ шъхьаIэр – Белград. ЦIыфэу нэбгырэ млн 7-м къехъу щэпсэу. Хэгэгум чIырэу иIэр 88 361 км² (дунаемкIэ я-113). БзэшъхьаIэр – сербыбз. Регионыбзэ горэхэри иIэх.

Сербием и нып
Сербиер Еуропэм и картым къыщыгъэлъэгъуагъ

ДЛО-м хахьэ. ЕЗ-м хэхьанэу унашъо щыт (ЕЗ-м и кандидат).

Хэгъэгу лIышъхьэрАлександр Вучич.

Къэралыгъо тхьаматэрАна Брнабич.

ГеографиеEdit

Еуропэм ычIэгъ ит. Хорватиер, Босниерэ-Герцеговинэрэ, Хунгариер, Булгариер, Македониер, Руманиер, Албаниер, Черногориер пэгъунэгъух.

Къэралыгъо щытыкIэрEdit

Унитар республикэу щыт Сербиер.

Ахъщэу агъэфедэрэр – серб динар.

ТарихъEdit

1990-рэ илъэсхэм сербхэмрэ, албанхэмрэ зао зырашIыхьэм, адыгэу исыгъэхэр бэхэр къикIыжьыгъагъэх.

ЗэпыщэхэрEdit