ХунгариеЕуропэм хэт къэралыгъу. Къэлэ шъхьаIэр – Будапешт. ЦIыфэу нэбгырэ млн 10-м фэдиз щэпсэу (дунаемкIэ я-84). Хэгэгум чIырэу иIэр 93 030 км² (дунаемкIэ я-109). БзэшъхьаIэр – хунгарыбз.

Хунгарием и нып
Хунгагиер картым тетэу

ДЛО-м ыкIи Еуро Зэкъотыныгъэм ахахьэ.

Хэгъэгу лIышъхьэрЯнош Адер.

Къэралыгъо тхьаматэрВиктор Орбан.

ГеографиеЕӀаз

Еуропэм ыгу ит. Аустриер, Словакиер, Руманиер, Украинэр, Сербиер, Хорватиер, Словениер пэгъунэгъух.

Къэралыгъо щытыкIэрЕӀаз

Унитар хасэ (парламент) республикэу щыт Хунгариер. Ахъщэу агъэфедэрэр – форинт.

ЗэпыщэхэрЕӀаз