Меню шъхьаӀыр зэӀух
Хунгарием и нып
Хунгагиер картым тетэу

ХунгариеЕуропэм хэт къэралыгъу. Къэлэ шъхьаIэр – Будапешт. ЦIыфэу нэбгырэ млн 10-м фэдиз щэпсэу (дунаемкIэ я-84). Хэгэгум чIырэу иIэр 93 030 км² (дунаемкIэ я-109). БзэшъхьаIэр – хунгарыбз.

ДЛО-м ыкIи Еуро Зэкъотыныгъэм ахахьэ.

Хэгъэгу лIышъхьэрЯнош Адер.

Къэралыгъо тхьаматэрВиктор Орбан.

ГеографиеЕӀаз

Къэралыгъо щытыкIэрЕӀаз

Унитар хасэ (парламент) республикэу щыт Хунгариер. Ахъщэу агъэфедэрэр – форинт.

ЗэпыщэхэрЕӀаз