ХунгариеЕуропэм хэт къэралыгъу. Къэлэ шъхьаIэр – Будапешт. ЦIыфэу нэбгырэ млн 10-м фэдиз щэпсэу (дунаемкIэ я-84). Хэгэгум чIырэу иIэр 93 030 км² (дунаемкIэ я-109). БзэшъхьаIэр – хунгарыбз.

Хунгарием и нып
Хунгагиер картым тетэу

ДЛО-м ыкIи Еуро Зэкъотыныгъэм ахахьэ.

Хэгъэгу лIышъхьэрКаталин Новак.

Къэралыгъо тхьаматэрВиктор Орбан.

Географие

хэӀэзыхь

Еуропэм ыгу ит. Аустриер, Словакиер, Руманиер, Украинэр, Сербиер, Хорватиер, Словениер пэгъунэгъух.

Къэралыгъо щытыкIэр

хэӀэзыхь

Унитар хасэ (парламент) республикэу щыт Хунгариер. Ахъщэу агъэфедэрэр – форинт.

Зэпыщэхэр

хэӀэзыхь