УкраинэЕуропэм хэт къэралыгъу. Къэлэ шъхьаIэр – Киев. ЦIыфэу нэбгырэ млн 40-м къехъу щэпсэу: нахьыбэмкIэ украинхэр, ау урыс бэкIаи дэс (млн пчъагъэ). Хэгэгум чIырэу иIэр 603 500 км² (дунаемкIэ я-46). БзэшъхьаIэр – украиныбз.

Украинэм и нып
Украинэр Еуропэм и картым къыщыгъэлъэгъуагъэу

Я-20-рэ лIэшIэгъум Совет Союзым хахьэщтыгъэ.

ДЛО-м хахьэ.

Хэгъэгу лIышъхьэрПетро Порошенко.

Къэралыгъо тхьаматэрВолодимир Гройсман.

Географие

Еуропэм ытыгъэкъокIыпIэ лъэныкъом щыI. Урысыер, Белоруссиер, Полшэр, Словакиер, Хунгариер, Руманиер, Молдавиер пэгъунэгъух.

Къэралыгъо щытыкIэр

Унитар хасэ (парламент) республикэу щыт Украинэр.

Ахъщэу агъэфедэрэр – гривна.

Тарихъ

2014-рэ илъэсым къэралыгъо хабзэр щызэтрадзыгъ. Ащы ыуж Къырымым референдум щагъакIуи, Къырымыр Урысые Федерацием хэхьагъ. Зымэ лIыгъэкIэ хагъэхьагъэу аIо. Джыдэдэм Донбассым зао щыI.

Зэпыщэхэр