Полшэм и нып
Полшэр картым тетэу

Полшэ, е Поляк РеспубликЕуропэм хэт къэралыгъу. Къэлэ шъхьаIэр – Варшавэ. ЦIыфэу нэбгырэ млн 38-м къехъу щэпсэу (дунаемкIэ я-33). Хэгэгум чIырэу иIэр 312 696 км²[1][2] (дунаемкIэ я-69). БзэшъхьаIэр – полякыбз.

ДЛО-м ыкIи Еуро Зэкъотыныгъэм ахахьэ.

Хэгъэгу лIышъхьэрАнджей Дуда.

Къэралыгъо тхьаматэрМатеуш Моравєцький.

ГеографиеЕӀаз

Еуропэм ыгу ит. Германиер, Чехиер, Словакиер, Украинэр, Белоруссиер, Урысыер, Литуаниер апэгъунэгъух.

Къэралыгъо щытыкIэрЕӀаз

Унитар хасэ республикэу щыт Полшэр. Къедзыгъо 16-кIэ зэхэутыгъэ. Ахъщэу агъэфедэрэр – злотый.

ЗэпыщэхэрЕӀаз

  1. Główny Urząd Statystyczny, dane za rok 2018, stan na 01.01.2018. [1]
  2. Bankier.pl, Powierzchnia Polski wzrosła o 1643 ha [2]