Литуание

Литуание, е Республикэу ЛитуаниеЕуропэм хэт къэрал. Къэлэ шъхьаIэр – Вилнюс. ЦIыфэу нэбгырэ млн-3 фэдиз щэпсэу, нахьыбэмкIэ – литуанхэр. Хэгэгум чIырэу иIэр 65 300 км² (дунаемкIэ я-123). БзэшъхьаIэр – литуаныбз.

Латвием инып
Латвиер Еуропэм икартым тетэу

Я-20-рэ лIэшIэгъум Совет Союзым хахьэщтыгъэ.

ДЛО-м ыкIи Еуро Зэкъотыныгъэм ахахьэ.

Хэгъэгу лIышъхьэрДаля Грибаускайте.

Къэрал тхьаматэрАлгирдас Буткевичус.

ГеографиеEdit

Еуропэм ышъхьэ ит. Балтик Хым ыIушъо тет. Белоруссиер, Полшэр, Урысыер, Латвиер игъунэгъух. ХымкIэ Швециемрэ пэчыжьэп.

Къэрал щытыкIэрEdit

Ахъщэу агъэфедэрэр – еуро.

ЗэпыщэхэрEdit