Латвием инып
Латвиер Еуропэм икартым тетэу

Латвие, е Республикэу ЛатвиеЕуропэм хэт къэрал. Къэлэ шъхьаIэр – Рига. ЦIыфэу нэбгырэ млн-2 фэдиз щэпсэу. Хэгэгум чIырэу иIэр 64 589 км² (дунаемкIэ я-124). БзэшъхьаIэр – латышыбз.

Я-20-рэ лIэшIэгъум Совет Союзым хахьэщтыгъэ.

ДЛО-м ыкIи Еуро Зэкъотыныгъэм ахахьэ.

Хэгъэгу лIышъхьэрРаймонд Вейонис.

Къэрал тхьаматэрЛаймдота Страуюма.

ГеографиеЕӀаз

Еуропэм ышъхьэ ит. Балтик Хым ыIушъо тет. Белоруссиер, Литуаниер, Эстониер, Урысыер игъунэгъух. ХымкIэ Финландымрэ, Швециемрэ апэчыжьэп.

Къэрал щытыкIэрЕӀаз

Ахъщэу агъэфедэрэр - еуро.

ЗэпыщэхэрЕӀаз