Латвие

Латвие, е Республикэу ЛатвиеЕуропэм хэт къэрал. Къэлэ шъхьаIэр – Рига. ЦIыфэу нэбгырэ млн-2 фэдиз щэпсэу. Хэгъэгум чIыгэу иIэр 64 589 км² (дунаемкIэ я-124). БзэшъхьаIэр – латышыбз.

Латвием инып
Латвиер Еуропэм икартым тетэу

Я-20-рэ лIэшIэгъум Совет Союзым хахьэщтыгъэ.

ДЛО-м ыкIи Еуро Зэкъотыныгъэм ахахьэ.

Хэгъэгу лIышъхьэрРаймонд Вейонис.

Къэрал тхьаматэрЛаймдота Страуюма.

ГеографиеEdit

Еуропэм ышъхьэ ит. Балтик Хым ыIушъо тет. Белоруссиер, Литуаниер, Эстониер, Урысыер игъунэгъух. ХымкIэ Финландымрэ, Швециемрэ апэчыжьэп.

Къэрал щытыкIэрEdit

Ахъщэу агъэфедэрэр - еуро.

ЗэпыщэхэрEdit