Белоруссие, е БелорусьЕуропэм хэт къэралыгъу. Къэлэ шъхьаIэр - Минск. ЦIыфэу нэбгырэ млн 9-м къехъу щэпсэу: нахьыбэмкIэ белорусхэр, ау урыс бэкIаи дэс. Хэгэгум чIырэу иIэр 207 595 км² (дунаемкIэ я-85). БзэшъхьаIэхэр - белорусыбзэмрэ, урысыбзэмрэ.

Белоруссием и нып
Белоруссиер Еуропэм и картым тетэу

Я-20-рэ лIэшIэгъум Совет Союзым хахьэщтыгъэ.

ДЛО-м хахьэ.

Хэгъэгу лIышъхьэрАлександр Лукашенко.

Къэралыгъо тхьаматэрАндрей Кобяков.

Географие хэӀэзыхь

Еуропэм ытыгъэкъокIыпIэ лъэныкъом щыI. Урысыер, Украинэр, Полшэр, Литуаниер, Латвиер игъунэгъух.

Къэралыгъо щытыкIэр хэӀэзыхь

Унитар хасэ (парламент) республикэу щыт Белоруссиер.

Ахъщэу агъэфедэрэр - белорус рубл.

Тарихъ хэӀэзыхь

Сурэтхэр хэӀэзыхь

 
Мирскэ ордэунэжъ
 
Несвижскэ ордэунэжъ

Зэпыщэхэр хэӀэзыхь