Меню шъхьаӀыр зэӀух
Словакием и нып
Словакиер картым тетэу

Словакие, е Словак РеспубликЕуропэм хэт къэралыгъу. Къэлэ шъхьаIэр – Братиславэ. ЦIыфэу нэбгырэ млн 5-м къехъу щэпсэу (дунаемкIэ я-116). Хэгэгум чIырэу иIэр 49 035 км² (дунаемкIэ я-129). БзэшъхьаIэр – словакыбз.

ДЛО-м ыкIи Еуро Зэкъотыныгъэм ахахьэ.

Хэгъэгу лIышъхьэрАндрей Киска.

Къэралыгъо тхьаматэрРоберт Фицо.

ГеографиеЕӀаз

Къэралыгъо щытыкIэрЕӀаз

Унитар хасэ (парламент) республикэу щыт Словакиер. Ахъщэу агъэфедэрэр – еуро.

ЗэпыщэхэрЕӀаз