Аустрие

АустриеЕуропэм хэт къэралыгъу. Къэлэ шъхьа1эр Венэ. Ц1ыфэу нэбгырэ млн 8,859-м фэдиз щэпсэу. Хэгэгум ч1ырэу и1эр 83 879 км². Бзэшъхьа1эр - германыбзэ. Аустриер къэралыгъо игъэк1отыгъэмэ ащыщ, экономикэмк1и, политикэмк1и. ДЛО-м ык1и Еуро Зэкъотыныгъэм ахахьэ.

Аустрием и нып
Аустриер картым тетэу

Хэгъэгу л1ышъхьэрХайнц Фишер.

Къэралыгъо тхьаматэр (канцлерыр) – Вернер Файман.

ГеографиеEdit

Еуропэм ыгу ит. Германиер, Чехиер, Словакиер ык1и нэмык1хэмэ апэгъунэгъу.

ТарихъEdit

ЗэпыщэхэрEdit