Меню шъхьаӀыр зэӀух
Руманием и нып
Руманиер Еуропэм и картым къыщыгъэлъэгъуагъ

РуманиеЕуропэм хэт къэралыгъу. Къэлэ шъхьаIэр – Бухарест. ЦIыфэу нэбгырэ млн 19-м къехъу щэпсэу: руманхэр (%88), хунгархэр (%6). Хэгэгум чIырэу иIэр 238 391 км² (дунаемкIэ я-83). БзэшъхьаIэр – руманыбз. Регионыбзэ горэхэри иIэх.

ДЛО-м ыкIи ЕЗ-м ахахьэ.

Хэгъэгу лIышъхьэрКлаус Иоаннис.

Къэралыгъо тхьаматэрВиктор Понта.

Дэлъхэр

ГеографиеЕӀаз

Къэралыгъо щытыкIэрЕӀаз

Унитар республикэу щыт Руманиер.

Ахъщэу агъэфедэрэр – руман лей.

ТарихъЕӀаз

ЗэпыщэхэрЕӀаз