Словение

СловениеЕуропэм хэт къэралыгъу. Къэлэ шъхьаIэр – Любляна. ЦIыфэу нэбгырэ млн 2-м фэдиз щэпсэу (дунаемкIэ я-144). Хэгэгум чIырэу иIэр 20 273 км² (дунаемкIэ я-153). БзэшъхьаIэр – словеныбз.

Flag of Slovenia.svg
EU-Slovenia.svg

ДЛО-м ыкIи Еуро Зэкъотыныгъэм ахахьэ.

Хэгъэгу лIышъхьэрБорут Пахор.

Къэралыгъо тхьаматэрМиро Церар.

ГеографиеEdit

Еуропэм ычIэгъ ит. Аустриер, Италиер, Хунгариер, Хорватиер пэгъунэгъух.

Гурыт Хым и Адриатикэ Хым ыIушъо Iут.

Къэралыгъо щытыкIэрEdit

Унитар хасэ (парламент) республикэу щыт Словениер. Ахъщэу агъэфедэрэр – еуро.

ЗэпыщэхэрEdit