ХорватиеЕуропэм хэт къэралыгъу. Къэлэ шъхьаIэр – Загреб. ЦIыфэу нэбгырэ млн 4-м къехъу щэпсэу (дунаемкIэ я-128). Хэгэгум чIырэу иIэр 56 594 км² (дунаемкIэ я-126). БзэшъхьаIэр – хорватыбз.

ДЛО-м ыкIи Еуро Зэкъотыныгъэм ахахьэ.

Хэгъэгу лIышъхьэрКолинда Грабар-Китарович.

Къэралыгъо тхьаматэрЗоран Миланович.

Географие хэӀэзыхь

Еуропэм ычIэгъ ит. Словениер, Босниерэ-Герцеговинэрэ, Хунгариер, Сербиер пэгъунэгъух.

Гурыт Хым и Адриатикэ Хым ыIушъо Iут.

Къэралыгъо щытыкIэр хэӀэзыхь

Унитар хасэ (парламент) республикэу щыт Хорватиер.

Ахъщэу агъэфедэрэр – куна.

Зэпыщэхэр хэӀэзыхь