Италие

ИталиеЕуропэм хэт къэралыгъу. Къэлэ шъхьаIэр - Ромэ. ЦIыфэу нэбгырэ млн 61-м къехъу щэпсэу. Хэгэгум чIырэу иIэр 301 340 km². БзэшъхьаIэр – италыбз. Италиер дунаемкIэ анахь хэгъэгу бэлахьмэ ащыщ, экономикэмкIи, политикэмкIи.

Италием и нып
Италиер картым тетэу
Дунаем щызэлъашIэрэ Колизей

Хэгъэгу лIышъхьэрСерджо Маттарелла.

Къэралыгъо тхьаматэрДжузеппе Конте.

ГеографиеEdit

Еуропэм ыкъыблэ лъэныкъом щыI. Франциер, Швейцариер, ык1и нэмыкIхэмэ апэгъунэгъу.

ТарихъEdit

ЗэпыщэхэрEdit