Швейцарие, Швейцар КонфедерациеЕуропэм хэт къэралыгъу. Къэлэ шъхьаIэр – Берн. ЦIыфэу нэбгырэ млн 8-м къехъу щэпсэу. Хэгэгум чIырэу иIэр 41 284 км². БзэшъхьаIэр – италыбзэ, германыбзэ, францыбзэ, романшыбзэ. Швейцарием дунаемкIэ анахь хэгъэгу игъэкIотыгъэмэ ащыщ, цIыфмэ ящыIакIэр къапштэмэ.

Швейцарием и нып
Швейцариер картым тетэу

Хэгъэгу лIышъхьэрЙоханн Шнайдер-Амманн.

Къэралыгъо тхьаматэрКорина Казанова.

ГеографиеЕӀаз

Еуропэм ыку ит. Гъунэгъухэр: Францие, Германие, Аустрие, Италие.

ТарихъЕӀаз

ЗэпыщэхэрЕӀаз