ФранциеЕуропэм хэт къэралыгъу. Къэлэ шъхьаIэр – Париж. ЦIыфэу нэбгырэ млн 66-м къехъу щэпсэу. Хэгэгум чIырэу иIэр 674 685 км². БзэшъхьаIэр – францыбз. Франциер дунаемкIэ анахь хэгъэгу бэлахьмэ ащыщ, экономикэмкIи, политикэмкIи. Франц културэр дунэе културэм и Iэхьэшхо хелъхьэ. ДЛО-м ыкIи Еуро Зэкъотыныгъэм ахахьэ.

Францием инып
Франциер картым тетэу

Хэгъэгу лIышъхьэрЭмманюэль Макрон.

Къэрал тхьаматэр — Элизабет Борн.

Географие

хэӀэзыхь

Еуропэм ыгу ит. Германиер, Белгиер, Испаниер, Андоррэ, Монако, Италие, Швейцарие.

Тарихъ

хэӀэзыхь

ДунаемкIэ щызэлъашIэрэ императорэу Наполеоныр Францием и лIышъхьэщтыгъэ.

Зэпыщэхэр

хэӀэзыхь