Испание, е Королыгъоу ИспаниеЕуропэм хэт къэралыгъу. Къэлэ шъхьаӀэр – Мадрид. ЦӀыфэу нэбгырэ млн 46-м къехъу щэпсэу. Хэгэгум чӀырэу иӀэр 505 370 км². БзэшъхьаӀэр – испаныбз. Испаниер хэгъэгу къарыукӀаеу щыт, экономикэмкӀи, политикэмкӀи.

Испанием и нып
Испаниер картым тетэу

ДЛО-м ыкӀи Еуро Зэкъотыныгъэм ахахьэ.

Хэгъэгу лӀышъхьэр – Испанием и Королэу Филип я-VI.

Хэгъэгу тхьаматэрПедро Санчес.

Географие

хэӀэзыхь

Еуропэм ыкъохьэпӀэ лъэныкъом щыт. Португалиер, Франциер, Андоррэр пэгъунэгъух.

Тарихъ

хэӀэзыхь
 

ЛӀэшӀэгъу пчъагъэрэ Испанием ДунэякӀэм ызныкъо ыӀыгъыщтыгъэ (еплъ Колониехэр). 1492-рэ илъэсым щегъэжьагъэу (Колумбыр Америкэм зынэсыгъэр) XX-рэ лӀэшӀэгъум нэс.

Зэпыщэхэр

хэӀэзыхь