Португалие

ПортугалиеЕуропэм хэт къэралыгъу. Къэлэ шъхьаIэр – Лиссабон. ЦIыфэу нэбгырэ млн 10-м къехъу щэпсэу. Хэгэгум чIырэу иIэр 92 212 км². БзэшъхьаIэр – португалыбз. Португалиер хэгъэгу игъэкIотыгъэкIаеу щыт, экономикэмкIи, политикэмкIи.

Португалием и нып
Португалиер картым тетэу

ДЛО-м ыкIи Еуро Зэкъотыныгъэм ахахьэ.

Хэгъэгу лIышъхьэрАнибал Кавако Силва.

Хэгъэгу тхьаматэрПедро Пассос Коэльо.

ГеографиеEdit

Еуропэм ыкъохьэпIэ лъэныкъом щыт. Испание закъу пэгъунэгъур.

ТарихъEdit

ЗэпыщэхэрEdit