Францыбзэ

Францыбзэ — Францмэ, Куэбэкмэ, Сенегалмэ ыкIи нэмыкIмэ ябз. ДунаемкIэ млн 274 фэдиз рэгущыIэ. ДЛО-м и Iофыбзэмэ (6-м) ащыщ.

Францыбзэ

ГеографияEdit

Къэралыгъо пчъагъэмэ я бзэшъхьаI: Францие, Белгие, Люксембург, Канадэ.